AbsoluteClub.Net สังคมแห่งการแบ่งปัน

ลงประกาศขายฟรี => หนังสือ => ข้อความที่เริ่มโดย: Luckyz0nl3 ที่ 13 ตุลาคม 2017, 01:41:28 PM

หัวข้อ: โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
เริ่มหัวข้อโดย: Luckyz0nl3 ที่ 13 ตุลาคม 2017, 01:41:28 PM
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน[img width=452,height=640]https://2.bp.Fuck.com/-BKbtOjIYW9Q/WYJiaaJxJNI/AAAAAAAAJq8/fd5AvY1YOxwkfpckhTso4LqQa2maS--4ACLcBGAs/s640/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%2B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2597..jpg[/img] (https://2.bp.Fuck.com/-BKbtOjIYW9Q/WYJiaaJxJNI/AAAAAAAAJq8/fd5AvY1YOxwkfpckhTso4LqQa2maS--4ACLcBGAs/s1600/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%2B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2597..jpg)
ภาค ก- แนวข้อสอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๔๖๐- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๔๔๒- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย- แนวข้อสอบเก่า ภาค ก ท้องถิ่นภาค ข- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบรับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ-ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน)สามารถปริ๊นอ่านได้เลย-หนังสือ ราคา 690 บาท (บริการส่งด่วนฟรี ทั่วประเทศ)หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่าปีที่พิมพ์ : 2560 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)โทร : 061-942-8744ไลน์ : https://line.me/ti/p/~clubsclubs (https://line.me/ti/p/~clubsclubs)เพิ่มเติมที่ : www.แนวข้อสอบดีดี.com (http://www.xn--22c0barg0fwaxb6fb7kpe.com/)[img width=250,height=320]https://4.bp.Fuck.com/-5XrA_oLjBu8/WSjkELuEB_I/AAAAAAAAHx0/OfAahf8o4VAlZsA63d7wKP1wBTw57bAogCPcBGAYYCw/s320/%2540bm%2B%25282%2529.jpg[/img] (https://4.bp.Fuck.com/-5XrA_oLjBu8/WSjkELuEB_I/AAAAAAAAHx0/OfAahf8o4VAlZsA63d7wKP1wBTw57bAogCPcBGAYYCw/s1600/%2540bm%2B%25282%2529.jpg)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน  (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน (https://dopathailand.Fuck.com/)